Regulamin Programu "PROFIT - dla programu lojalnościowego "zbieraj punkty"
  1. 1. Administratorem programu „Point Club” jest firma
    Megalo Management Sp. z o.o.
    Ustanów ul.Opłotkowa 4
    05-540 Zalesie Górne
    NIP. 123-126-62-53
  2. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Program ma na celu nagradzanie klientów za zakupy tylko w placówkach oznaczonych logo „Profit” lub innych którzy mają podpisaną umowę z Administratorem programu.
  4. Uczestnik programu wydając określoną sumę, otrzymuje 1 punkt.
  5. Gromadząc znaczki w przygotowanych do tego celu indeksach, uczestnik programu uzyskuje prawo do ich wymiany na produkty z katalogu „Profit”.
  6. Każdy produkt ma wartość znaczkową przedstawioną w katalogu. Uczestnik programu może żądać dostarczenia produktu katalogowego tylko gdy posiada wystarczający pakiet znaczków, a w przypadku niektórych produktów ,oznaczonych w katalogu, ma prawo do wykupienia ich w cenie promocyjnej /1 zł +22%VAT ,czyli 1,22zł.brutto/
  7. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
  8. Warunkiem otrzymania znaczka jest zakup w wysokości kwoty ustalonej przez placówkę wynagradzającą klientów za dokonane zakupy.
  9. Realizacja produktów zawartych w katalogu następuje w porozumieniu z placówką w której klient dokonał zakupów. Klient powinien upoważnić na piśmie ( formularz w indeksie do zbierania znaczków) punkt prowadzący program do odbioru produktów w jego imieniu. Firma przekazuje administratorowi indeks z upoważnieniem. Administrator dostarcza pożądany produkt do placówki.
  10. Administrator zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia produktów katalogowych wyłącznie na terenie RP.
  11. Realizacja odbywa się niezwłocznie w miarę możliwości, jednak nie później niż w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, jeżeli nie zostanie podany inny termin realizacji.
  12. Oferta w katalogu „profit” ulegać będzie rozszerzeniu. Administrator dołoży starań , by w rozszerzonym katalogu nie zabrakło pełnej oferty z wcześniejszej edycji.
  13. W przypadku braku dostępności określonego produktu z przyczyn niezależnych od organizatora, administrator zaoferuje klientowi inny produkt o takim samym przeznaczeniu i tych samych bądź wyższych parametrach.
  14. Czas trwania programu „Profit” jest nieograniczony lub ograniczony ustalany indywidualnie, jednak administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia realizacji pakietów. Zgromadzone punkty po upływie tego terminu nie wymienione na produkty tracą swą ważność.
  15. Administrator może zmienić regulamin programu „Profit” w trakcie trwania programu. Zmiany regulaminu obowiązywały będą od dnia ich opublikowania w punktach biorących udział w programie „Profit”lub i na stronie internetowej Administratora programu.
  16. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta można reklamować w punktach serwisowych danego producenta.
  17. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności znaczków, administrator ma prawo wstrzymać realizację do czasu wyjaśnienia.
  18. W przypadku konfliktów mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego.
Komplet garnków z termometrami
symbol: A289
punkty: 59950
Kołdra antyalergiczna mikrofibra
symbol: A178
punkty: 20350
Kalkulator
symbol: G102
punkty: 1450
Gra
symbol: D175
punkty: 14950